34486940 - 026
  • کاریوتایپ معمولی خون محیطی
  • کاریوتایپ خون محیطی با درجه تفکیک بالا (HR)
  • کاریوتایپ مایع آمنیوتیک (AF)
  • کاریوتایپ پرزهای جفتی جنین (CVS)
  • کاریوتایپ مغز استخوان (BM)