34486940 - 026

 

  • غربالگری سه ماهۀ اول بارداری (FTS)
  • غربالگری سه ماهۀ دوم بارداری (Quadraple)
  • غربالگری Sequential
  • غربالگری های نوزادی (MS/MS)
  • تست Cell Free Fetal DNA