34486940 - 026
اصلاح مولکول DNA تا سال 2017

اصلاح مولکول DNA تا سال 2017

همانطور که میدانید علوم پزشکی و به ویژه علم ژنتیک به سرعت در حال پیشرفت است و به واسطه این پیشرف مسائلی که تا چند سال پیش دور از ذهن به نظر می رسید، اکنون دستاورد های زیادی را برای…

ادامه مطلب