آزمایشات

سیتوژنتیک

آزمایش ازدواج خویشاوندی

آزمایش Whole Exome Sequencing

آزمایش بررسی اختلالات کروموزمی به روش QF-PCR و MLPA

آزمایش تعیین ابوت

بیمارهای خونی

بیماریهای متابولیک