دکتر شهرام سواد

دکتر شهرام سواد

دکتر شهرام سواد در سال 1380 مدرک دکترای حرفه ای خود را به اتمام رساند. وی در سال 2006 گواهینامه تاییدیه مهارت پزشکی از کشور آمریکا (ECFMG Certification) را اخذ نمود. در سال ۱۳۹۱ ایشان موفق به اخذ مدرک دکترای تخصصی (PhD) ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

در طی سالهای گذشته ایشان مطالعات متعددی در زمینه بیماری های ژنتیکی و تشخیص پیش از تولد داشته و ماحصل این تحقیقات را در چندین مقاله معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانده اند. فعالیت های آموزشی ایشان منتج به ورود ده ها نفر از دانشجویان به مقطع دکترای تخصصی در دانشگاههای معتبر وزارت بهداشت در رشته های ژنتیک پزشکی، بیوتکنولوژی، ایمونولوژی، پزشکی مولکولی و… شده است.

از خدمات ارزنده ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • راه اندازی آزمایش غربالگری غیرتهاجمی با دقت بسیار بالا پیش از تولد (NIPT ) (سل فری DNA) برای اولین بار در ایران و انجام بیشترین تعداد در خاورمیانه (110 هزار نمونه)
 • راه اندازی آزمایش مخصوص ازدواج فامیلی براساس ژنوم ایرانی برای اولین بار در ایران (WES . ECS)
 • راه اندازی و انجام آزمایشات ژنتیک برای اولین بار در ایران خدمات (NGS)
 • گزارش بیشترین تعداد واریانت های بیماری زا و غیر بیماری زا در ازدواج های فامیلی و بیماری های ژنتیکی نهفته در خاورمیانه (ثبت در سایت وزارت بهداشت آمریکا)
 • انجام و گزارش بیشترین تعداد غربالگری مرحله ی اول و دوم بارداری در ایران
 • بیشترین تعداد آمنیوسنتز گزارش شده از ایران
 • گزارش بیشترین تعداد بیماران SMA در خاورمیانه
 • توالی یابی کل ژنوم ویروس کرونا به روش NGS برای اولین بار در ایران توسط مسول فنی آزمایشگاه
 • راه اندازی نمونه گیری از طریق بزاق برای بررسی ابتلا به بیماری COVID-19 برای اولین بار در ایران
 • راه اندازی نمونه گیری از طریق بزاق برای تست های ژنتیکی برای اولین بار در ایران
 • راه اندازی تست های پاسخ به درمان برای سرطان هایی که به درمان های معمول جواب نمیدهند برای اولین بار در ایران
 • راه اندازی تست های ژنتیک سرطان های ارثی به روش NGS برای اولین بار در ایران
 • راه اندازی آزمایش ژنتیک تعیین ناقلی (Expanded Carrier Screening)  جهت بیماری های نهفته ژنتیک و انجام آزمایش توالی یابی کل ژنوم (WES)

 

فعالیت های شغلی:

 • موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارس ژنوم کرج (از سال 1391 تا کنون)
 • مسئول فنی بخش ژنتیک آزمایشگاه نیلو ژنوم تهران (از سال 1391 تا کنون)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در مرکز ناباروری امید (تهران) (از سال 1393 تا 1395)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در بیمارستان امام خمینی (از سال 1392 تا 1396)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در بیمارستان کمالی (از سال 1392 تا 1395)
 • ارایه خدمات مشاوره ژنتیک در بیمارستان باهنر (از سال 1392 تا 1396)
 • مسئول بخش ژنتیک آزمایشگاه بیمارستان محب یاس (میرزا کوچک خان ) (از سال 1396 تا 1397)

 

فعالیت های پژوهشی:

 مقالات انگلیسی

A comprehensive overview of SMN and NAIP copy numbers in Iranian SMA patients.(2023)

Sarang Younesi, Laleh Eslamian, Nikta Khalafi, Mohammad Mahdi Taheri Amin, Pourandokht Saadati Soudabeh Jamali, Payam Balvayeh, Mohammad-Hossein Modarresi, Shahram Savad, Saloomeh Amidi, Saeed Delshad, Fariba Navidpour, Bahareh Yazdani, Fatemeh Aasdi, Samira Chagheri, Yalda Mohammadi, Vajiheh Marsoosi, Ashraf Jamal & Soudeh Ghafouri-Fard Springer Nature, Scientific Reports,•Extreme SHCG levels in first trimester screening are risk factors for adverse maternal and fetal outcomes January (2023)

Mahmoud Reza Ashrafi, Pouria Mohammadi, Ali Reza Tavasoli, Morteza Heidari, Sareh Hosseinpour, Maryam Rasulinejad, Mohammad Rohani, Masoud Ghahvechi Akbari, Reza Azizi Malamiri, Reza Shervin Badv, Davood Fathi, Ali Zare Dehnavi, Shahram Savad, Ali Rabbani, Matthis Synofzik, Nejat Mahdieh, Zahra Rezaei ,Springer Nature, Scientific Reports,Clinical and Molecular Findings of Autosomal Recessive Spastic Ataxia of Charlevoix Saguenay: an ,Iranian Case Series Expanding the Genetic and Neuroimaging Spectra June (2022)

Sarang Younesi, Bahareh Yazdani, Mohammad Mahdi Taheri Amin, Pourandokht Saadati, Soudabeh Jamali, Mohammad-Hossein Modarresi, Shahram Savad, Saloomeh Amidi Journal of Clinical Laboratory Analysis,Incorporation of second-tier tests and secondary biomarkers to improve positive predictive value (PPV) rate in newborn metabolic screening program May (2022)

Novel Mutation from Iran ,Shahab Noorian, Sepideh Hamzehlou, Ali Rabbani, Arya Sotoudeh, Kioumars Pour Rostami, Shahram Savad ,Basic and Clinical Neuroscience,• The Role of Thyroid Function Tests in the Diagnosis of Allan-Herndon-Dudley Syndrome Revisited: A July (2021)

Shahab Noorian, Shahram Savad, Armin Khavandegar, Mahnaz Jamee Science Direct;A Family with a Novel X-linked Recessive Homozygous Mutation in ANOS 1 Gene (c.628 629 del, p.1210fs) in Kallmann Syndrome Associated Unilateral Ptosis; A Case Report and Review of the Literature. January (2021) AACE Clinical Case Reports

Sarang Younesi, Mohammad Mahdi Taheri Amin, Sedigheh Hantoushzadeh, Mohammad- Hossein Modarressi, Shahram Savad Springer Nature, Scientific Reports,Karyotype analysis of amniotic fluid cells and report of chromosomal abnormalities in 15,401 cases of Iranian women September (2021)

 Mahtab Motevasselian, Soraya Saleh Gargari, Sarang Younesi, Shahram Savad Springer Nature; Molecular Cytogenetics 13(1),Non-invasive prenatal test to screen common trisomies in twin pregnancies February (2020)

 Sarang Younesi, Mohammad Mahdi Taheri Amin, Pourandokht Saadati, Mohammad-Hossein Modarresi,Shahram Savad ,Human Antibodies,Fine-tuning of routine combined first- trimester screening: The ratio of serum free- beta-human chorionic gonadotropin (f B – hCG) to pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) could improve the performance of Down svndrome screening program. a retrospective cohort studv in Iran March (2020)

 Pourahmadiyan, Morteza Heidari, Hossein Shojaaldini Ardakani, Shahab Noorian, Shahram SavadInternational Journal of Neuroscience;A novel pathogenic variant of BRAT1 gene causes rigidity and multifocal seizure syndrome, lethal neonatal Azam April (2020) International Journal of Neuroscience

Shahab Noorian, Farzaneh Rohani, Shahram Savad, Kourosh Kabir, Nami Mohammadian Khonsari, Nima Ghanipour, Mehri Gholami, Hooshang Zaimkohan Research Square;Whole Exome Sequencing in Idiopathic Short Stature: rare mutations affecting growth November (2019)

 Hajifathaliya, Reza Najafipour, MH. Modarressi, Shahram Savad Journal of Qazvin University of Medical Sciences;Association between the HLA-G0105N polymorphism and recurrent abortion in womenZ. February (2018)

Noorian, Shahab, Bahareh Dehghan Banadaki, Arya Sotoudeh, Shahram Savad and Mohammad Hossein Modarressi. “A novel missense mutation of the HGD gene causes Alkaptonuria.” (2018).

Younesi, Sarang, Shahram Savad, Soudeh Ghafouri-Fard, Mohammad Mahdi Taheri-Amin, Pourandokht Saadati, Soudabeh Jamali, Payam Balvayeh, Saeed Delshad, Fariba Navidpour, Farzaneh Adiban, Saloomeh Amidi and Mohammad Hossein Modarressi. “First-Trimester Contingent Screening for Trisomy 21 by Fetal Nuchal Translucency and Maternal Serum Biomarkers and Maternal Blood Cell-Free DNA Testing.” Journal of Fetal Medicine 5 (2018): 139-143.

Savad, Shahram, Sepideh Hamzehlou, Jila GHAFFOURIAN ABADI, Mohammad Hossein Modarressi and Shahab Noorian. “Dizygotic Twins Concordant for Down Syndrome: Implication for Establishing a National Birth Defect Registry in Iran.” Iranian journal of public health (2016).

Mehdipour, Parvin, Firoozeh Javan, Shahram Savad, Hamid Karbassian and Morteza Atri. “Personalized evolutionary hypothesis in genomics and auxiliary lymph node through diverse subtelomeric signal profile.” Cell biology international (2015): n. pag.

Mehdipour, Parvin, Firoozeh Javan, Shahram Savad, Hamid Karbassian and Morteza Atri. “Personalized evolutionary hypothesis in genomics and auxiliary lymph node through diverse subtelomeric signal profile.” Cell biology international (2015): n. pag.

Hemati, Ahmad, Shahram Savad, Mohammad Beheshtian, Mohammad Hossein Modarressi and Bahram Yaghmaei. “AN X-AUTOSOME TRANSLOCATION WITH DYSMORPHIC FEATURES: A CASE REPORT.” (2014).

Miryounesi, Mohammad, Karim Nayernia, Maryam Beigom Mobasheri, Mahdi Dianatpour, Richard J Oko, Shahram Savad and Mohammad Hossein Modarressi. “Evaluation of in vitro spermatogenesis system effectiveness to study genes behavior: monitoring the expression of the testis specific 10 (Tsga10) gene as a model.” Archives of Iranian medicine 17 10 (2014): 692-7 .

Savad, Shahram, Parvin Mehdipour, Mohammad Miryounesi, Reza Shirkoohi, Forouzandeh Fereidooni, Fatemeh Mansouri and Mohammad Hossein Modarressi. “Expression analysis of MiR-21, MiR-205, and MiR-342 in breast cancer in Iran.” Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP 13 3 (2012): 873-7 .

Dianatpour, Mehdi, Parvin Mehdipour, Karim Nayernia, M Mobasheri, Soudeh Ghafouri-Fard, Shahram Savad and Mohammad Hossein Modarressi. “Expression of Testis Specific Genes TSGA10, TEX101 and ODF3 in Breast Cancer.” Iranian Red Crescent medical journal (2012).

Mortazavi, Seyed Reza, Marjan Nassiri-Asl, Zahra Farahani-Nick, Shahram Savad and Seyed Kamal Farzam. “PROTECTIVE EFFECTS OF FUMARIA VAILLANTII EXTRACT ON CARBON TETRACHLORIDE- INDUCED HEAPTOTOXICITY IN RATS.” (2007).

مقالات فارسی

بررسی بیان miR 520d  در سرطان پستان: ﺷﻬﺮام ﺳﻮاد، پروین مهدیپور، هدی شیردست، لادن نکوهش، لیلی نکوهش، رضا شیرکوهی، وحید نکویی، محمد میریونسی، محمد حسین مدرسی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 1392، دوره 71، شماره 2، صفحه های ۹۵-۹۰

جابه جایی دوطرفه متعادل کروموزوم های 18،5: گزارش موردی، شهرام سواد، نیوشا صمدائیان، رزا اعظم، وحید نیکویی، محمد حسین مدرسی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 1393، دوره 72، شماره 2، صفحه های134-138

بررسی ارتباط پلی مورفیسم HLA-G*0105N با سقط مکرر در زنان دارای سابقه سقط مکرر: زینب حاجی فتحعلیا، دکتر رضا نجفی پور، دکتر محمد حسین مدرسی، دکتر شهرام سواد، دکتر زهرا رشوند، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اسفند ۱۳۹۶، دوره ۲۱، شماره ۶، صفحه های ۳۷۳۰

همایش های دکتر شهرام سواد