خدمات ما

خدمات قابل ارائه در این مرکز

انجام آزمایشات غربالگری:

 • غربالگری سه ماهۀ اول بارداری (FTS)
 • غربالگری سه ماهۀ دوم بارداری (Quadruple)
 • غربالگری Sequential
 • غربالگری های نوزادی (MS/MS)
 • تست Cell Free Fetal DNA

انجام آزمایشات سیتوژنتیک:

 • کاریوتایپ معمولی خون محیطی
 • کاریوتایپ خون محیطی با درجه تفکیک بالا (HR)
 • کاریوتایپ مایع آمنیوتیک (AF)
 • کاریوتایپ پرزهای جفتی جنین (CVS)
 • کاریوتایپ مغز استخوان (BM)

انجام آزمایشات ژنتیک مولکولی:

 • بررسی اختلالات کروموزومی جنین به روش QF-PCR و MLPA با جوابدهی 2 تا 3 روزه
 • بررسی علل ژنتیکی سقط مکرر و ناباروری
 • هموگلوبینوپاتی ها و بیماری های خونی
 • پنل کامل بیماری های متابولیک
 • ناشنوایی غیر سندرومیک
 • بررسی ژنتیکی سرطان ها (BRCA1 وBRCA2 در سرطان پستان، KRAS درسرطان های کولورکتال و ریه، HER2 در سرطان پستان  و …)
 • بررسی مولکولی لوکمی ها (JAK2، ترانسلوکاسیون BCR-ABL، ترانسلوکاسیون کروموزوم 15 – 17 و …)
 • بیماری های عصبی – عضلانی و نورودژنراتیو
 • سایر بیماری های ژنتیکی

انجام تستهای مولکولی تشخیصی برای بیماری عفونی :

 • (Trichomonas Vaginalis (PCR
 • (Mycoplasma Hominis (PCR
 • (Mycoplasma Genitalium (PCR
 • (Chlamydia Trachomatis (PCR
 • (Neisseria Gonorrhoeae (PCR
 • (Ureaplasma Urealyticum (PCR

تعیین هویّت (تعیین رابطۀ والد – فرزندی):

 • تأیید رابطه پدر و فرزندی (تعیین اُبوّت) و یا مادر و فرزندی. (در صورتی که فرزند هنوز به دنیا نیامده باشد، لازم است از جنین نمونه‌گیری انجام گیرد و مقایسه نمونه پدری با نمونه جنینی انجام گیرد)
 • جستجوی اعضای گمشده خانواده
 • شناسایی هویت مجرمان از روی آثار باقیمانده از بدن آنها در صحنه جرم

ارائۀ خدمات مشاورۀ ژنتیک، توسط پزشک متخصص ژنتیک پزشکی شامل:

 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره ازدواج فامیلی
 • مشاوره پیش از بارداری و حین بارداری
 • مشاوره تشخیصی در صورت وجود نوعی بیماری ژنتیکی از جمله عقب ماندگی ذهنی و جسمی، ناهنجاری های مادرزادی و …
 • ناباروری، سقط مکرر و مرده زایی
 • ابهام جنسی
 • سرطان های ارثی و …